Kvalitet

Vår verksamhet

Kvalitetssäkrad städning

NSF Städ erbjuder tjänster med hög kvalitet. NSF STÄD följer INSTA 800 som är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer. Som svensk standard har INSTA 800 beteckningen SS 62 78 01.

INSTA 800

INSTA 800 definierar ett antal olika begrepp och normer för kvalitetsuppföljning inom städning. Målet med standarden är att ge både kund och leverantör en gemensam referensram som kan användas för att: skriva specifikationer och anbudsförfrågningar, avtala om städtjänsters omfattning samt avgöra om en levererad städtjänst uppfyller satta krav.

SRY-utbildade medarbetare

Våra medarbetare är utbildad enligt servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.